Kiitos huoltajille kyselyymme vastaamisesta!

Kiitos kaikille nuorten huoltajille tarkoitettuun kyselyyn vastanneille!
Saimme vastauksia 53 ja palaute oli suurimmaksi osaksi erittäin positiivista.
Nuoret olivat huoltajien mukaan oppineet monipuolisesti eläinten hoitoon, hyvinvointiin ja käyttäytymiseen liittyviä tietoja ja taitoja.
Lisäksi useissa vastauksissa nuoren mainittiin oppineen mm. yhteistyökykyä, empatiaa, itsenäisyyttä, omatoimisuutta sekä vastuunottamista.
Fallkullan merkityksen nuorelle huoltajat arvioivat pääosin hyvin tärkeäksi. Eläinten merkitys koettiin suureksi; vastauksissa mainittiin mm. eläinten kanssa touhuamisen rauhoittavan nuorta, tuottavan mielihyvää sekä vahvistavan arjessa jaksamista. Lisäksi vastauksissa mainittiin myös mm. toiminnasta saatavat elämykset ja onnistumisen kokemukset, elämässä tärkeiden arvojen oppiminen, itsensä arvokkaaksi tuntemisen taito sekä omatoimisuus, joka heijastuu myös muihin asioihin nuoren elämässä.